• Regulamin sklepu

 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.metafiranki.pl prowadzony jest przez firmę Dekoratornia Kamil Świdergoł, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 6392018178 i REGON 383817649, z siedzibą pod adresem Dekoratornia ul. ks. Józefa Londzina 3, 47-400 Racibórz.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy pod adresem www.metafiranki.pl, podstawowe informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta i Przedsiębiorcy.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Dekoratornia Kamil Świdergoł, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 6392018178 i REGON 383817649, z siedzibą pod adresem Dekoratornia ul. ks. Józefa Londzina 3, 47-400 Racibórz.
  4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). W polityce prywatności Sklepu internetowego zostały określone szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę
  5. Definicje:
   • Administrator platformy sprzedażowej SKY-SHOP.PL - firma SIEF-IT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Gdańska 91/93, 90-613 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000331633, posiadająca NIP: PL726-26-09-875 i REGON: 100689300; o kapitale zakładowym 50 000zł wpłaconym w całości.
   • Czas realizacji zamówienia - to czas, który upływa od złożenia zamówienia przy wyborze dostawy za pobraniem lub od opłacenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
   • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
   • Formularz rejestracji - formularz elektroniczny dostępny na stronie Sklepu internetowego, umożliwiający założenie Konta.
   • Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym, który umozliwia złożenie Zamówienia poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku elektronicznym Kupującego oraz wybór sposobu dostawy i płatności.
   • Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów (zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego) to osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
   • Konto – Usługa Elektroniczna, nieodpłatna funkcja Sklepu, zbiór danych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez Usługodawcę podanych przez Usługobiorcę oraz dane o złożonych przez niego zamówieniach, opatrzone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem.
   • Kupujący - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   • Newsletter - Usługa Elektroniczna, informacje dotyczące Produktów, nowości i promocji w Sklepie internetowym, wysyłane pocztą elektroniczną e-mail do Usługobiorców.
   • Platforma SKY-SHOP.PL - infrastruktura techniczna (sprzęt, oprogramowanie, inne wyposażenie techniczne, w tym łącza po stronie Usługodawcy) zapewniane przez Administrator platformy sprzedażowej SKY-SHOP.PL, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Sprzedawcy, w szczególności umożliwiające założenie, konfigurację i prowadzenie Sklepu internetowego.
   • Produkt / towar - przedmiot ruchomy oferowany w sprzedaży w Sklepie internetowym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
   • Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego, wynikającej przede wszystkim z przedmiotu wykonywanej działalności
   • Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
   • Sklep internetowy - oprogramowanie internetowe umożliwiające prezentację, reklamę i sprzedaż w sieci Internet produktów i usług (oferty handlowej) Sprzedawcy Kupującym. Autorskie prawa majątkowe do sklepu internetowego przysługują Administratorowi platformy sprzedażowej SKY-SHOP.PL. Sklep jest prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.metafiranki.pl.
   • Sklep stacjonarny - sklep firmowy Sprzedawcy mieszczący się pod adresem siedziby firmy: Dekoratornia ul. ks.J.Londzina 3 w Raciborzu, kod pocztowy 47-400.
   • Sprzedawca /Usługodawca / Administrator - firma Dekoratornia Kamil Świdergoł, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 6392018178 i REGON 383817649, z siedzibą pod adresem Dekoratornia ul. ks. Józefa Londzina 3, 47-400 Racibórz, prowadząca sklep internetowy, działający pod adresem www.metafiranki.pl
   • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez sieć Internet na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy

  1. Adres pocztowy siedziby firmy: Dekoratornia ul. ks. J. Londzina 3, 47-400 Racibórz, Polska
  2. Adres e-mail ogólny: kontakt@metafiranki.pl
  3. Adres e-mail do zgłaszania reklamacji, odstąpień od umowy: kontakt@metafiranki.pl
  4. Telefon kontaktowy: 32 415 49 63, dostępny w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego, czyli od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00.
 3. Wymogi techniczne

  1. Sklep www.metafiranki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, z wykorzystaniem platformy sprzedażowej Sky-Shop, dlatego dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest urządzenie multimedialne, np. komputer lub telefon z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca świadczy następujące usługi elektroniczne na rzecz Kupujących:
   • Formularz zamówienia,
   • Konto,
   • Newsletter.
  2. Formularz Zamówienia – Kupujący zaczyna korzystać z formularza zamówienia, kiedy doda pierwszy produkt do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Tutaj Kupujący podaje niezbędne dane do zawarcia umowy: produkt, ilość produktów, miejsce i rodzaj dostawy, sposób płatności. Kupujący wprowadza w Formularzu Zamówienia swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Kupujący dokonuje zamówienia poprzez wypełnienie wymaganych pól Formularza zamówienia, zapoznania się i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i zaznaczeniu pola “Zamów i zapłać”. Po kliknięciu “Zamów i zapłać” nie istnieje już możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych przez Kupującego.
  3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest bezpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
  4. Korzystanie z usługi Konta jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Konto umożliwia Kupującemu wgląd do złożonych zamówień, sprawdzanie ich statusu, wgląd do historii zamówień, szybkiego wysyłania zgłoszeń do Sprzedającego i edycji swoich danych.
  5. Aby założyć Konto Kupujący wypełnia właściwy formularz interaktywny w Sklepie internetowym, podaje niezbędne dane, w tym adres swojego, aktywnego konta e-mail. Na wskazany adres e-mail wpłynie link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby potwierdzić wolę założenia Konta. W tym momencie zawierana jest umowa na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym (Usługobiorcą) a Sprzedającym (Usługodawcą).
  6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  7. Usługobiorca w dowolnym momencie, bez konsekwencji może zrezygnować z Konta.
  8. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@metafiranki.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
  9. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne. Usługobiorca wyraża chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail we właściwym oknie u dołu strony głównej Sklepu internetowego i kliknięcie “zapisz się”. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, w który należy kliknąć, aby potwierdzić wolę otrzymywania Newslettera. Z chwilą kliknięcia linku umowa na świadczenie usługi Newslettera zostaje aktywowana.
  10. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@metafiranki.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy Sprzedającego.
  11. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego i świadczonych Usług elektronicznych Kupujący/Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@metafiranki.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy.
  12. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Warunki zawierania umowy sprzedaży

  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT, wyrażone są w Złotych Polskich. Są to ceny całkowite za towar.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia poprzez Formularz zamówienia.
  3. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru. Cena za towar dotyczy jednej jednostki sprzedaży, którą jest sztuka lub metr bieżący, w zależności od specyfiki produktu.
  4. Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy pod adresem metafiranki.pl, mailowo pod adresem kontakt@metafiranki.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 415 49 63.
  5. Przy zakupach przez sklep internetowyKupujący wskazuje produkt, który chce kupić i dodaje go do koszyka w Sklepie. Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: produkt, ilość, miejsce i sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. Ostatnim krokiem przed złożeniem zamówienia jest potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu i zaakceptowania go przez Kupującego.
  6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  7. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca wyśle na wskazany w zamówieniu adres mailowy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Prosimy o sprawdzenie folderu “Spam” w swojej skrzynce mailowej.
  8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, bądź na życzenie Kupującego faktura VAT. Faktura jest wystawiona w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
  9. Sprzedawca przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy w postaci paragonu lub faktury najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
  10. Kupujący może dokonać zakupu bez zakładania konta, wtedy każdorazowo podaje niezbędne dane do realizacji zamówienia. Kupujący może również założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto i z jego użyciem dokonywać zakupów.
  11. Ze względu na indywidualne ustawienia ekranu urządzenia Kupującego, kolorystyka rzeczywistych barw produktów może odbiegać od wyświetlanych na urządzeniu.
  12. Kupujący nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało już przygotowane.
  13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych w sprzedaży w Sklepie internetowym, wprowadzenia nowych towarów do oferty, prowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.
  14. Administrator platformy sprzedażowej SKY-SHOP.PL nie jest stroną transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego i w żaden sposób nie uczestniczy w obsłudze Kupujących.
  15. W przypadku informowania o promocyjnej obniżce ceny towaru lub usługi Kupujący zostanie również poinformowany jaka była najniższa cena tego towaru lub usługi w ciągu ostatnich 30 dni.
  16. W przypadku towaru lub usługi dostępnych w sprzedaży krócej niż 30 dni, które zostały objęte promocją, Kupujący zostanie również poinformowany o najniższej cenie towaru lub usługi od dnia oferowania do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki ceny.
 6. Sposoby i terminy płatności za zamówienie

  1. W Sklepie internetowym dostępne są różne kanały płatności:
   • szybkie płatności elektroniczne za pośrednictwem Płatności Sky-Pay,
   • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dla wybranych produktów),
   • płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.
  2. Szybkie płatności elektroniczne za pośrednictwem Płatności Sky-Pay obejmuje wiele popularnych metod płatności:
   • płatność kartą Visa, Mastercard, Maestro,
   • BLIK,
   • szybkie przelewy.
  3. W przypadku płatności za pośrednictwem Sky-Pay Kupujący dokonuje zapłaty za zamówienie w momencie złożenia zamówienia.
  4. W przypadku przelewu tradycyjnego Kupujący samodzielnie dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Należy dokonać wpłaty do 3 dni po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym informuje Sprzedawca w wiadomości mailowej.
  5. Dane do przelewu tradycyjnego:
   • tytuł przelewu: należy wpisać numer zamówienia;
   • nr rachunku bankowego: 48 1050 1328 1000 0097 1664 9307;
   • nazwa odbiorcy przelewu:DEKORATORNIA Kamil Świdergoł, Dekoratornia ul. ks. Józefa Londzina 3, 47-400 Racibórz;
   • bank Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A.
  6. Termin płatności przelewem tradycyjnym to 3 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Jeśli płatność nie wpłynie na konto Sprzedawcy w tym terminie, może zostać wysłane przypomnienie o płatności. W przypadku braku zapłaty przez kolejne 2 dni, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący może zostać poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
  7. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówienie wraz z kosztami dostawy przy odbiorze przesyłki.
  8. Płatność kartą lub gotówką możliwa jest przy odbiorze osobistym zamówienia w salonie stacjonarnym pod adresem: Dekoratornia ul. ks. J. Londzina 3, 47-400 Racibórz, Polska.
  9. W uzasadnionych przypadkach Kupujący dokonuje zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą przez Kupującego poprzez przelew bankowy na rachunek przypisany do użytej karty płatniczej.
 7. Realizacja zamówienia, formy i koszty dostawy

  1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia, mianowicie o jego częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu całości zamówienia.
  2. Jeżeli zamówienie będzie dotyczyło produktów znajdujących się w kilku różnych magazynach, może być realizowane etapowo, a produkty mogą zostać wysłane w oddzielnych przesyłkach, w różnych terminach, bez dodatkowych kosztów dla Kupującego.
  3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu realizacji najdłuższego z podanych.
  4. Zamówiony przez Kupującego towar wysyłany jest zazwyczaj do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z płatnością “przy odbiorze”, a w przypadku przedpłaty, od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji do 14 Dni roboczych w następujących przypadkach:
   • w okresach przedświątecznych,
   • przy nietypowych zamówieniach,
   • w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie,
   • w trakcie dorocznej inwentaryzacji.
  6. Sprzedawca nie wysyła "za pobraniem" firan i tkanin w metrażu ani produktów szytych na indywidualne zamówienie klienta. W tych przypadkach wymagana jest płatności z góry.
  7. Towar wysyłany jest na terenie całej Polski. Po indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki i opłaceniu należności możliwa jest również wysyłka zagraniczna na terenie UE.
  8. Sprzedawca dostarcza towar zgodny z umową, bez wad.
  9. Dostępne formy dostawy:
   • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Raciborzu pod adresem siedziby firmy w godzinach jego otwarcia,
   • przesyłka Pocztą Polską S.A.,
   • przesyłka kurierska InPost,
   • odbiór w paczkomacie InPost 24/7.
  10. Koszt dostawy przy wybranych przez Kupującego wariantach:
   • Płatność z góry:
    • 18,00 zł InPost Paczkomaty 24/7, Przesyłka
    • 20,00 zł InPost Kurier, Przesyłka kurierska
    • 18,00 zł Poczta Polska S.A., paczka pocztowa do 5kg
    • 25,00 zł Poczta Polska S.A., paczka pocztowa od 5kg do 10kg
   • Płatność za pobraniem
    • 22,00 zł InPost Paczkomaty 24/7, Przesyłka pobraniowa
    • 22,00 zł Inpost Kurier, Przesyłka kurierska pobraniowa
   • Koszt przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym pod adresem siedziby firmy wynosi 0,00 zł.
  11. Koszt dostawy zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 200 zł wynosi 0,00 zł na terenie całej Polski.
  12. Sprzedawca może ustalić do odwołania koszt dostawy na 0 zł dla wybranych rodzajów przesyłek i dostaw o określonej wartości.
  13. Koszt dostawy zawsze pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki jest widoczny w momencie wyboru formy dostawy w koszyku zakupów. Jest zależny od ilości, wagi oraz gabarytów zamówionego towaru. W przypadku zakupu wielu towarów, koszt wysyłki może ulec zmianie. W takich wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub mailowo.
  14. Na koszt dostawy składa się również koszt opakowania i materiałów pakowych.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Podstawą do odstąpienia od umowy jest przedstawienie dowodu zakupu.
  2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem pkt. 8 Regulaminu “wyjątki od prawa odstąpienia od umowy”, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie tego towaru.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji składając oświadczenie.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy.
  6. Przykładowy wzór formularza Oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Nie jest obowiązkowe korzystanie z załączonego formularza.
  7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od zawartej umowy Sprzedawca zwraca wcześniejsze płatności za towar oraz koszty przesyłki, do wysokości najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie internetowym. Zwrot środków następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Konsument odsyła zwracany towar niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, za wyjątkiem Reklamacji.
  12. W przypadku, kiedy ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty takiej przesyłki zwrotnej. Szacowany koszt zostanie podany w opisie produktu w Sklepie internetowym.
  13. Adres do nadawania przesyłek zwrotnych: Dekoratornia ul. ks. J. Londzina 3, 47-400 Racibórz, Polska.
  14. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  15. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  16. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
  17. Zapisy §8 stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 9. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Reklamacja produktu - odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność świadczenia z umową sprzedaży

  1. Podstawą do złożenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu.
  2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w dowolnej formie, rekomendujemy dwie z nich: pocztą tradycyjną na adres pocztowy siedziby firmy Sprzedającego lub adres poczty elektronicznej: kontakt@metafiranki.pl
  4. Załączenie zdjęć wady produktu nie jest obowiązkowe, aczkolwiek ułatwi proces reklamacji.
  5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
  6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni od jej przesłania.
  7. Sprzedawca dostarcza Towar bez wad.
   1. [Konsumenci]
  8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.
  9. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z umową istniejącą w chwili jego dostarczenia, która zostanie stwierdzona w okresie do 2 lat od tego momentu.
  10. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
   • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
   • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
  11. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
   • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
    • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
    • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
   • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
   • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 11 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
  13. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
   • zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
   • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
  14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
  15. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
  16. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy lub przewyzszy cenę Towaru, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  17. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
  18. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży
   • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
   • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
   • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  19. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  20. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
  21. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
   1. [Przedsiębiorcy]
  22. Sprzedawca odpowiada w stosunku do kupującego niebędącego konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli towar lub usługa mają wadę (rękojmia) w zakresie określonym w kodeksie cywilnym.
  23. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego niebędącego konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
  24. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący niebędący konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  25. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący niebędący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru.
  26. Jeżeli dostarczony towar ma wady, Przedsiębiorca może:
   • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   • żądać wymiany wadliwego towaru albo usunięcia wad, jednak Sprzedający może odmówić spełnienia tych żądań, jeżeli wymagałoby to poniesienia nadmiernych kosztów lub było niemożliwe lub koszty przewyższyłyby cenę zakupionego towaru.
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Jeżeli Konsument nie zgadza się z wynikiem przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego przez Sprzedawcę, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
   • Może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na stronie https://katowice.wiih.gov.pl/ ;
   • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz mailowo przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl lub może zwrócić się o pomoc do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów. Więcej informacji na stronie samej platformy https://ec.europa.eu/consumers/odr lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php .
 12. Zastrzeżenia

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  5. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługodawca prześle Usługobiorcy informację o zmianie Regulaminu. Usługobiorca ma prawo nie zaakceptować zmian i odstąpić od umowy. Jeżeli Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, nowe zapisy Regulaminu będą dla Usługobiorcy wiążące. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na wcześniej zawarte umowy jednorazowej sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie internetowym ani na złożone już zamówienia.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, za wyjątkiem przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  8. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.